C?isean

 

Ciamar a gheibh thu fiosrachadh anns a' cho-chruinneachadh Revistas UNLPam

Tha 3 doighean ann airson fiosrachadh fhaighinn anns a' chruinneachadh seo:

 

Ciamar a leughas tu na sgr?obhainnean

Bidh fios agad nuair a ruigeas tu leahbar no sgr?obhainn, oir nochdaidh a thiotal no dealbh a' chomhdaich aig ceann na duilleige, air an taobh cl?. Ann an cuid co-chruinneachaidhean, nochaidh cuideachd cl?r-innsidh; ann an cuid eile, nochdaidh aireamh na duilleige far a bheil thu, c?mhla ri bocsa a leigeas leat duilleag ?r thaghadh, no leigeas leat dol air adhart no air ais. Anns a' cl?r-innsidh, bidh an roinn gn?thach air comharrachadh, agus 's urrainn dhut an cl?r leudachadh -- put air na pasgannan 'gan fhosgladh no 'gan dhuineadh; put air an leabhar fostgailte shuas 'ga dhuineadh.

Fo sin gheibhear teacs an roinn gn?thach. Nuair a bhios thu air a leughadh, bidh saighdean aig a' bhun a bheireas tu gu an ath roinn no air ais do 'n roinn mu dheireadh.

Fo an tiotal no an dealbh gheibhear putannan. Put air leudaich teacs an teacs gu léir de 'n roinn seo no de 'n leabhar seo a leudachadh. Ma bhios an sgr?obhainn mór, 's docha gum beir sin ?ine fada agus móran cuimhne cleachdadh! Put air leudaich cl?r-innsidh an cl?r-innsidh gu l?ir leudachadh airson tiotalan na chabidilean agus fo-roinnean uile fhaicinn. Put air dealaich uinneag shealladar ?r a dheanamh do 'n sgr?obhainn seo. (Tha seo feumail, ma bhios thu airson coimeas a dheanamh eadar sgr?obhainnean, no airson d? sgr?obhainn a leughadh aig an aon ?m.) Mu dheireadh, nuair a n? thu lorg, chomharraicheadh na faclan a lorg thu. Put air na comharraich sin a thoirt air falbh.

fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innteOpen this bookshelf
Fosgail an sgr?obhainn seo agus faic na th' annd?in an leabhar seoOpen/close this book
Faic an sgr?obhainnFaic an roinn seo de 'n teacs
gus an roinn seo chaidhgus an ath roinnGo to the previous/next section
Seall an teacs gu l?ir, no na d?an e
Leudaich cl?r-?nnsidh, no na d?an e
Fosgail an duilleag seo ann an uinneag ?r
Comharraich teirmean-luirg, no na d?an e

 

Ciamar a lorg faclan ?raid

Bho 'n duilleag luirg, gabhaidh ceist a dheanamh mar a leanas:

  1. Cuir ann dé na goireasan a tha thu airson lorg
  2. Innis a bheil thu airson a h-uile facal no cuid dhiubh lorg
  3. Cuir ann na faclan a tha thu airson lorg
  4. Put air a phutan Toisich Lorg

Nuair a n? thu ceist, nochdadh tiotalan de fichead sgr?obhainnean co-ionnan. Tha putan aig a' chr?ch a bheireas tu gu an ath fichead sgr?obhainnean. Bho sin, gheibh thu putannan a bheireas tu gu an treas fichead no air ais gu a' cheud fichead, agus mar sin air adhart. Put air tiotal sgr?obhainn sam bith, no air a' phutan beag ri taobh, an sgr?obhainn fhaicinn.

Gheibhear gus 100 sgr?obhainnean. 'S urrainn dhut an aireamh seo atharrachadh le putadh air a' phutan roghainnean aig ceann na duilleige.

 

Teirmean luirg

Chithear rud sam bith a chuireas tu anns a' bocsa ceiste sreath fhaclan ris an cante "teirmean luirg." Chan eil anns gach teirm ach litrichean agus meuran-aireamh. Bidh teirmean air an dealachadh le ?ite geal. Ma nochdas caractaran eile, mar puingeachadh, dealachaidh iad teirmean d?reach mar ?itean geala. As deidh sin, leigear iad seachad. Chan urrainn dhut faclan lorg anns a' bheil puingeachadh.

Mar eisimpleir, bidh a' cheist

a' laimhseachadh mar

For collections built with MGPP a few other options are available.

 

Se?rsa ceiste

Tha d? she?rsa ceist ann.

Cleachd an aireamh de teirmen lorg a thogras tu -- rosg-rann gu l?ir, no fiu 's earrann gu l?ir. Mura chuireas tu ann ach aon theirm, chuireadh sgr?obhainnean ann an ordugh le dé cho tric a nochdas an teirm sin.

 

Meud cheistean

Anns a' chuid as motha de na co-chruinneachaidhean, 's urrainn dhut taghadh eadar cl?ran-amais eadar-dhealaichte a lorg. Mar eisempleir, 's docha gum biodh cl?ran-amais ?dhdair no thiotal ann, no cl?ran-amais chabidil no earrann. Mar as ?bhaist, gheibhear an sgr?obhainn co-ionnan gu l?ir, ge bith dé an cl?r-amais a chleachd thu.

Ma 's e leabhraichean a th'ann an sgr?obhainnean, fhosgladh iad aig an ?ite freagarrach.

 

Advanced searching using the MGPP search engine

If you have selected advanced query mode (in preferences) you have slightly different search options.

NOTE: These operators are all ignored if you are searching in simple query mode.

 

Fielded searching

Fielded searching provides the opportunity to combine searches across fields. For example, one can search for "Smith" in Title AND "snail farming" in Subject. In simple query mode, each line of the form behaves like a normal single line search. The individual lines of the form are combined using AND (for an "all" search) or OR (for a "some" search). Terms inside the field are also combined the same way. In advanced mode, you can specify different combinations of AND/OR/NOT between the fields using the drop-down lists, and inside a field you can use boolean operators.

 

Ag atharrachadh do roghainnean

Nuair a phutas tu am putan roghainnean aig ceann na duileige, 's urrainn dhut cuid de goireasan eadar-aghaidh atharrachadh a réir do riatasan.

 

Roghainnean cho-chruinneachaidh

Tha cuid de cho-chruinneachaidhean anns a bheil grunn fo-chruinneachaidhean, agus dh’fhaodar lorg air an son air leth no c?mhla, mar ionad. Ma bhios tu airson sin a dh?anamh, faodaidh tu na fo-chruinneachaidhean a tha thu airson a lorg a thaghadh air an duilleig Roghainnean.
 

Roghainnean c?nain

Tha c?nan t?iseachadh taisbeanaidh aig gach co-chruinneachadh, ach faodadh tu atharrachadh gu c?nan eile ma thogras tu. Faodaidh tu an innleachd-ch?d a tha Greenstone a’ cleachdadh airson toradh a chur gun t-sealladair atharrachadh cuideachd. Taghaidh am bathar-bog ro-shuidheachaidhean freagarrach, ach le cuid a shealladairean gheibhear builean fradharcach nas fhe?rr le atharrachadh gu innleachd-ch?d eile. Tha gach co-chruinneachadh a’ toirt cothrom dhut atharrachadh bhon eadar-aghaidh ghrafail chumanta gu eadar-aghaidh theacsail. Tha sin feumail gu h-?raidh do luchd-cleachdaidh le ciorram fradharcach a bhios a’ cleachdadh cl?-sgrion m?r no siontasaiseirean cainnte airson toradh.
 

Roghainnean taisbeanaidh

A r?ir a’ cho-chruinneachaidh, dh’fhaodadh gum bi grunn roghainnean ann airson smachd a chur air an taisbeanadh.

Bheir co-chruinneachaidhean de dhuilleagan-l?n cothrom dhut crann-sti?iridh Greenstone aig mullach gach duilleig sgr?obhainn a chumail fodha, ’s mar sin nuair a tha thu air lorg a dh?anamh ruigidh tu air an dearbh dhuilleig l?n a tha a’ maidseadh, gun ceann-sgr?obhaidh Greenstone sam bith. Feumaidh tu am putan “air ais” a chleachdadh airson lorg eile a dh?anamh. Bheir na co-chruinneachaidhean seo cuideachd cothrom dhut teachdaireachd rabhaidh Greenstone a chumail fodha nuair a phutas tu air ceangal a bheir thu a-mach ?s a’ cho-chruinneachadh leabharlainn didseataich agus a-steach don eadarl?on fh?in. Agus, ann an cuid de cho-chruinneachaidhean-l?n, faodaidh smachd a bhith agad mu an toir na ceangail air an duilleig “Toraidhean-luirg” thu d?reach don URL-fh?in, an ?ite gu lethbreac na duilleige aig an leabharlann didseatach.

 

Roghainnean luirg

Bidh d? phaidhir phutain a' riaghladh an se?rsa seiseachadh-teacs anns na lorgan a n? thu. Tha a' cheud bhuidheann ("eadar-dhealachaidhean tuiseil") a' riaghladh gun fheum no nach fheum tuiseil uachrach agus iochrach a bhith co-ionnan. Tha an darna bhuidheann ("deiridhean facail") a' riaghladh an leigeadh seachad deiridhean facail. Gabhaidh bocsa ceiste mór fhaighinn; mar sin, 's urrainn dhut earranan teacsa lorg. Gabhaidh meud mór de teacs a lorg gu luath.

Mar eisimpleir, ma bhios na putannan Leig seachad eadar-dhealachaidhean tuiseil agus leig seachad deireidhran-facail taghte, bidh a' cheist

a' l?imhseachadh d?reach mar

oir bidh an litir tuiseal uachrach ann "African" ag atharrachad gu tuiseal iochrach, agus bidh "n" agus "ing" air an toirt a-mach bho "African" agus "building" (biodh "s" air an toirt a-mach bho "builds", cuideachd).

'S urrainn dhut atharrachadh gu modh ceiste "adhartach" a leigeas leat faclan a chur ri ch?ile le AND (&), OR (|), agus NOT (!). Leigidh sin leat ceistean nas pongaile a dheanamh. 'S urrainn dhut an goireas eachraidh luirg a chleachdadh, a sheallas dhut do cheistean mu dheireadh. Mar sin, tha e furasda ceistean air an atharrachadh a dheanamh a rithist. Mu dheireadh, 's urrainn dhut aireamh builean agus aireamh builean air gach duilleag a riaghladh.

 


Licencia Creative Commons  Esta colección está bajo una
Licencia Creative Commons Atribucin No Comercial Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.
Inicio | Acceso abierto | Acerca de | Colecciones | Envío de Trabajos | Políticas
Todas las colecciones | Libros y Capítulos de Libros | Proyectos de Investigación | Revistas UNLPam | Tesis de Grado | Tesis de Posgrado
  Biblioteca Central | Universidad Nacional de La Pampa | Cnel. Gil 353 1er Sub | Tel. (02954) 451645 | biblio@unlpam.edu.ar | Santa Rosa | La Pampa | Argentina